สมาคม Thai Start up เข้าพบหารือสมาคมมิตรไทย-เวียดนาม