ความเป็นมา

ฝ่ายเวียดนามได้จัดตั้งสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (Vietnam – Thailand Friendship Association: VTFA) ขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 โดยมีนายเตริ่น กวาง เกอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปละอดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เป็นนายกสมาคมฯ

สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม (Thailand - Vietnam Friendship Association)

พล.อ.อ.สมบุญ ระหงส์ (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนามเป็นผลสำเร็จ ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 สมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม (Thailand-Vietnam Friendship Association: TVFA) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ขณะนั้นดำเนินการโดยภาคเอกชนทั้งหมด มีการดำเนินกิจการต่าง ๆร่วมกับประเทศเวียดนามเรื่อยมา พล.อ.อ.สมบุญ ระหงส์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2563 นายประจวบ ไชยสาส์น ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อจากพล.อ.อ.สมบุญ ระหงส์

ปัจจุบัน นายสนั่น อังอุบลกุล ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อจาก นายประจวบ ไชยสาส์นวิสัยทัสน์ (Vision)

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ในภาคประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพันธกิจ (Mission)

1. กระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-เวียดนาม โดยสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อและสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนต่อประชาชน

2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศทั้งสอง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและเวียดนาม เพื่อให้เป็นรากฐานมั่นคงสำหรับพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในทุกด้าน

3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิชาการ

4. สนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของกันและกัน