การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม