ไทยเร่งศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลพวงสงครามการค้าสหรัฐ-จีน