สมาคมิตรภาพไทย-เวียดนาม สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่