วีซ่าฟรี (ยัง) ไม่ตอบโจทย์ นักท่องเที่ยวจีนไม่ขยับ-ซัดรัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด