ยกระดับความสัมพันธ์เวียดนาม – สิงคโปร์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านในเวลาที่เหมาะสม