ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในไทยจัดกิจกรรมสดุดีครูอาจารย์ที่สอนภาษาเวียดนาม