จัตุรัส งิงฟอง ในจังหวัดแค้งหว่า รับรางวัล Asian Townscape Awards