ผลสำรวจคนไทย 70% รู้จัก Soft Power แต่ 60% ไม่เข้าใจนโยบายรัฐ