มอบหนังสือ Déjà vu: A Diplomat s Memoir (2024) แก่อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ