นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันฐานข้อมูลประชากร