เวียดนามเป็นหนึ่งในหกประเทศในอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี: Maybank