บริษัทญี่ปุ่นล้มละลายเกือบ 5,000 แห่ง ใน 6 เดือน สูงสุดรอบ 10 ปี