จีนเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่าน สู่ "พลังงานสะอาด" จริงหรือ?